Toimitusehdot

Vingmed Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Vingmed Oy:n (2790362-1) yritysasiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia terveydenhuolto- ja laboratorioalan tarvikkeiden ja laitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden kaupassa. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, että tilaajan yleisiä hankintaehtoja tai vastaavia ehtoja ei sovelleta julkista hankintaa koskevaan sopimukseen.
Rekisteröitymällä Vingmed B2B-verkkokauppaan (”Verkkokauppa”) asiakas vakuuttaa perehtyneensä näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan toimiin Vingmedverkkokauppa.fi ja vinglabverkkokauppa.fi -verkkokaupoissa.1.2. Näissä toimitusehdoissa ”tilaaja” tarkoittaa hankinnan suorittajaa, ”toimittaja” Vingmed Oy:tä ja ”tuote” hankinnan kohdetta.

2. Toimitusehtojen ja tarjouksen voimassaolo

2.1. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa ehtoja muuten kuin voimassa olevan hankintaa koskevan sopimuksen osalta ja irtisanoa osapuolten välinen sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilman irti-sanomiseen liittyvää vastuuta. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavilla toimittajan internetsivuilta www.vingmed.fi. 2.2. Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen jättämisestä, ellei toimittaja tarjouksella toisin ilmoita.

3. Hankintaa koskeva sopimus

3.1. Sopimus tilaajan ja toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun b) tilaaja on ilmoittanut toimittajalle hyväksy-vänsä kirjallisen tarjouksen tai tehnyt tuotteita ja/tai palveluita koskevan tilauksen tai kun c) toimittaja on hyväksynyt tilaajan tilauksen tilausvahvistuksella. 3.2. Kohdassa 3.1 a) tarkoitettuun kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti. 3.3. Jos nämä toimitusehdot ja muut hankintaa koskevat asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti näitä toimitusehtoja. Kohdassa 3.1 tarkoitettua sopimusta noudatetaan kuitenkin ensisijaisesti.

4. Hinnat

4.1. Tarjous- ja luettelohinnat ovat vapaasti toimittajan varastossa, jolloin toimitusmaksut jäävät tilaajan maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita. 4.2. Toimitusmaksut ovat tarkistettavissa tilausvahvistuksesta. 4.3. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolliset hinnat on ilmoitettu voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero. 4.4. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa kirjallisella ilmoituksella tilaajalle i) siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 5 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai ii) mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia tai iii) mikäli tuotteiden ja/tai palvelun osto- ja tuotantokustannukset (mm. energian, kuljetuksen, työvoiman, raaka-aineiden, komponenttien tai kemikaalien kustannukset) nousevat merkittävästi verrattuna toimittajan sopimuksen tai tarjouksen tekohetken aikaisiin osto- ja tuotantokustannuksiin.

5. Maksuehdot

5.1. Maksut suoritetaan laskua vastaan. Poikkeuksena verkkokauppa, jossa tuotteet ja niiden toimituskulut voi maksaa myös minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta, Visa-, Visa Electron-, Mastercard-kortilla
Verkkokaupan maksuvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839–7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, joka huolehtii Verkkokaupan maksujenvälityksestä Vingmed Oy:lle.

Tilatessasi Verkkokaupasta maksutapahtuma suoritetaan Paytrail Oyj:n hallinnoiman maksupalvelun kautta. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Vingmed Oy vastaa tuotteista, niiden toimituksesta ja asiakaspalvelusta sekä reklamaatioista näiden ehtojen mukaisesti.
Maksunvälittäjän yhteystiedot:
Paytrail Oyj (2122839-7) Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puh. 0207 181830 www.paytrail.com
5.2. Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron.

6. Tuotteen toimituskunto

6.1. Toimittaja vakuuttaa, että toimitettavat tuotteet ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.
6.2. Toimituksen mahdollisten poikkeamien toteaminen ja niiden merkitseminen rahtikirjaan tulee tehdä toimituksen vastaanottamisen yhteydessä. Vauriosta tulee tehdä varauma (eli huomautus). Mikäli vaurio on päällepäin näkyvä (kuljetuspakkaus näkyvästi vahingoittunut, helisee, vuotaa), tulee varauma tehdä heti vastaanoton yhteydessä, viimeistään saman päivän aikana. Mikäli vahinko on piilevä (ilmenee vasta, kun kuljetuspakkauksen avaa), tehdään varauma Vingmedille kirjallisesti seitsemän päivän sisällä. Vauriotapauksessa vahinkotavaraa ja sen pakkausmateriaalia ei saa hävittää ilman Vingmedin lupaa.
Vaurioitunut tuote ja pakkausmateriaali tulee valokuvata siinä kunnossa, kuin ne ovat vahingoittumisen jälkeen.
1. Lähikuva osoitekortista (koko osoitekortin pitäisi näkyä kuvassa ja tekstin ja numeroiden olla luettavissa).
2. Lähetys kokonaisuutena. Ota kolme valokuvaa laatikon ulkopuolelta: Lähetys kokonaisuudessaan, lyhyt sivu ja pitkä sivu.
3. Jos tuote on pakattu laatikkoon, se on avattava ja valokuvattava ylhäältä. Kuva on otettava niin, että kaikki sisäpakkausmateriaalit näkyvät.
4. Poista sisäpakkausmateriaalin osat ja ota toinen valokuva, jossa näkyy tuotteen sijainti laatikossa.
5. Ota kuva laatikon sisältä ilman mitään sisältöä niin, että laatikon kaikki sisäpuolet ovat hyvin näkyvissä.
6. Vaurioitunut tuote kokonaisuudessaan.
7. Kuva, jossa näkyy tuotteen vaurio.
8. Lähikuva vauriosta.
Huomautus tuotteessa olevasta virheestä tai puutteesta on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen saapumisesta uhalla, että tilaaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Jos tuotteissa on potilasturvallisuutta vaarantava virhe, tilaajan tulee pidättäytyä sen käytöstä ja ilmoittaa virheestä ja vaaratilanteesta toimittajalle ja valvovalle viranomaiselle välittömästi, kun virhe havaitaan. 6.3. Toimittaja voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tuotteen tai korvata sen uudella tuotteella. Toimittaja ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista tuotteen virheeseen tai puutteeseen liittyen. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tuotteen mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava toimittajan kanssa. Vain sovittu palautus tapahtuu toimittajan vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tuote on asianmukaisesti pakattu. Tuotteen palautuksesta tilaajan on sovittava Vingmedin asiakaspalvelun kanssa asiakaspalvelu@vingmed.fi.
6.4. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tuotteet otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan ehdolla, että toimittaja on sitä ennen nimenomaan hyväksynyt palautuksen ja palautusehdot. Palautus tapahtuu tällöin palauttajan vastuulla ja kustannuksella. 6.5. Hyvityksen suuruus a) Mikäli kyse on tilaajan tilausvirheestä, toimittaja hyvittää tuotteesta 70 % tilaajan ostohinnasta. Toimitusmaksua ei hyvitetä. b) Tehdastilaustuotteita, tilaajakohtaisesti räätälöityjä tuotteita, kylmätilaustuotteita tai varaosia ei hyvitetä.

7. Laitteiden vastaanottotarkastus

7.1. Laitteen tilaajalla on velvollisuus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus on suoritettava viivytyksettä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa laitteen saapumisesta tai käyttökunnossa luovutuksesta. Tilaaja on hyväksynyt laitteen ottaessaan sen rutiinikäyttöön. 7.2. Mikäli laite ei ole tarkastuksessa sopimuksen mukaisessa kunnossa, poistaa toimittaja kustannuksellaan tarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheet. 7.3. Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

8. Toimitusaika ja viivästyminen

8.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi vastaanotetusta tilauksesta, ellei toisin ole sovittu. 8.2. Toimittajan ja tilaajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus, mikäli tuotteen toimitus tai vastaanotto tulee olennaisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.

9. Ylivoimainen este

9.1. Kumpikaan osapuoli ei vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.
Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. työselkkausta, tulipaloa, sotaa, kapinaa, takavarikkoa, valuuttarajoituksia, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, vientilisenssien epäämistä, kuljetusvälineiden niukkuutta, yleistä tavaranniukkuutta, käyttövoiman rajoituksia sekä alihankkijan toimituksessa olevia virheitä tai toimitusviivästyksiä taikka alkuperäisen valmistajan valmistuksen lopettamista silloin kun kyse on edellä tässä kohdassa mainitut edellytykset täyttävästä tapahtumasta. 9.2. Tilaajan ja toimittajan on ilmoitettava toisilleen neljäntoista (14) päivän kuluessa ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin lakkaamisesta, minkä jälkeen osapuolet sopivat viimeistään myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen.

10. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen

10.1. Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle, kunnes koko kauppahinta on maksettu eikä velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.
Jos tilaaja laiminlyö toimitusvalmiin tuotteen vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on tämä siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli toimittaja huolehtii tällaisen tuotteen varastoinnista, tapahtuu se tilaajan vastuulla ja kustannuksella. 10.2. Vahingonvaara siirtyy tilaajalle, kun tuote on toimitettu sovitun toimitusehdon mukaisesti.

11. Takuu

11.1. Takuuehdot koskevat lääkintä- ja laboratoriolaitteita. Lääkintä- ja laboratoriolaitteilla käsitetään laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, muita tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä niihin liittyvää kirjallista aineistoa. Laitteet on määritelty kaupan yhteydessä luovutetuissa asiakirjoissa kuten tarjouksessa, sopimuksessa tai sen liitteissä. Laitteista, joita ei toimiteta vakiokokoonpanossa, tehdään aina erillinen sopimus. Esittelylehtiset, ilmoitukset, suulliset esittelyt yms. eivät ole laitteiden määrityksiä. 11.2. Tilaajalla ei ole oikeutta lisätä laitteeseen toisen valmistajan tuotteita tai käyttää laitteissa muiden valmistamia tarvikkeita ja tietovälineitä. Tästä poikkeavasta käytännöstä edellytetään toimittajan ja tilaajan kirjallista sopimusta, jotta takuu on täysimääräisesti voimassa. 11.3. Toimitukseen liittyvästä asennuksesta, purkamisesta, huollosta, ylläpidosta ja koulutuksesta veloitetaan toimittajan hinnaston mukaan. Vingmed Oy | Olarinluoma 12 B 02200 Espoo | vingmed.fi |info@vingmed.fi | 020 730 0350 | FI27903621 11.4. Takuuaika alkaa laitteen toimituspäivästä tilaajalle. Asennustoimituksessa toimituspäivänä pidetään päivää, jolloin laite on luovutettu tilaajalle käyttökunnossa. 11.5. Lääkintälaitteiden ja laboratoriolaitteiden takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta, ellei erikseen ole toisin mainittu. Joidenkin laitetoimitukseen kuuluvien tarvikkeiden takuuaika voi poiketa edellä mainituista.11.6. Käytönaikaisen vian ilmettyä tilaajan on tehtävä vikailmoitus viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa vian ilmenemisestä. 11.7. Takuun perusteella toimittaja korjaa veloituksetta suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät laitetta/tarviketta normaalisti käytettäessä käyttöohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan toimittajalle takuuaikana viipymättä vian ilmettyä.
11.8. Tilaajan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan ja vastuulla toimittajan osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa toimittajalle korjattavaksi, korjaus tapahtuu tilaajan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan tilaajalta puolet. Kun korjaus tapahtuu tilaajan luona, tilaajan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana. Toimittajalle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisista laitteista ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut liittyvät.
11.9. Takuun puitteissa toimittaja harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Vaihdetut osat siirtyvät toimittajan omistukseen.
11.10. Toimittajan vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta/tarviketta oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka johtuvat tilaajan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, muun kuin toimittajan suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin toimittajan hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. Laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitännät sekä staattisen sähkön poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samoin kaasu- ja jätteenpoisto on järjestettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitetta käytetään tai se on liitetty valmistajan ohjeiden vastaisesti, laite ei kuulu takuun piiriin. Lääkintälaitteen kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin. Toimittajan takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä. 11.11. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Toimittaja ei vastaa laitteiden eikä tarvikkeiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä. 11.12. Toimittajan takuu ei käsitä ohjelman toiminnan kannalta merkityksettömiä virheitä. 11.13. Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

12. Tuotteiden korvaaminen ja muuttaminen sekä käyttökoulutus

12.1 Toimittajalla on oikeus korvata sopimuksen mukaiset tuotteet vastaavilla tuotteilla silloin, kun näiden tarkoitus on korvata sovittu tuote. Korvaavien tuotteiden on täytettävä sopimuksessa sovitut vaatimukset. Toimittajalla ei ole velvollisuutta aktiivisesti tiedottaa tilaajalle tuotevalikoimansa muutoksista. 12.2 Toimittajalla on oikeus ilman edeltäviä selvityksiä tilaajalle tehdä tuotteisiin ennen toimitusta niitä parantavia muutoksia tai muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteiden toimintaan. Toimittajan on kuitenkin tehtävä lakisääteiset käyttöturvallisuutta koskevat ilmoitukset. 12.3. Toimittajan mahdollisesti antamasta tuotteen tai laitteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.

13. Korvausvastuu

13.1. Toimittaja vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain mukaisesti.
Vingmed Oy | Olarinluoma 12 B 02200 Espoo | vingmed.fi |info@vingmed.fi | 020 730 0350 | FI27903621
13.2. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvastuu on rajattu enintään siihen tilaukseen tai sopimuksen osaan, jonka osalta on kyseessä sopimusrikkomus. 13.3. Tämän luvun mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos toinen osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitetta tai loukannut immateriaalioikeuksia.

14. Sopimuksen purkaminen

14.1. Kumpikin osapuoli saa kirjallisesti purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy oleellisesti tai yli kaksitoista (12) kuukautta. 14.2. Osapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus, jos a) toinen sopijapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä puutetta osapuolen kirjallisen huomautuksen johdosta korjata 14 päivän kuluessa huomautuksesta, b) toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, asetetaan konkurssiin tai on muuten sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei tämän voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita. 14.3. Jos osapuoli purkaa sopimuksen, Toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen mukaisista sopimuksen päättymishetkeen asti toimitetuista tuotteista ja suoritetuista palveluista.

15. Immateriaalioikeudet

15.1. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, immateriaalioikeudet tuotteiden ja/tai palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle. Tilaajalla ei ole oikeutta kopioida tuotteita tai palvelua. 15.2. Tilaajalla ei ole oikeutta muuttaa tuotteiden käyttötarkoitusta, eikä käyttää tuotteita tai niihin liittyviä tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia vastoin toimittajan ohjeita. 15.3. Sopimuksen kohteena oleviin laitteisiin toimitettavien käyttöjärjestelmien, ohjelmien, dokumenttien sekä niiden kopioiden tekijän- ja omistusoikeus on toimittajan tai toimittajan päämiehen. Tilaaja saa sovittua maksua vastaan ainoastaan oikeuden käyttää niitä omiin sisäisiin tarkoituksiinsa sopimuksen tarkoittamissa laitteissa Suomessa lisenssiehtojen asettamissa rajoissa. Tilaaja ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Tilaajalla ei ole oikeutta ilman toimittajan kirjallista suostumusta muuttaa, kääntää alkukielelle eikä luovuttaa tai muulla tavalla asettaa niitä kolmannen käyttöön. 15.4. Tilaaja ei saa osaksikaan jäljentää ohjelmaa tai dokumentteja. Niitä ei saa antaa eikä niiden kopiointia sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Tilaajalla on kuitenkin oikeus ottaa ohjelmasta yksi varmuuskopio, mikä on suositeltava. Varmuuskopiota saa käyttää vain, jos alkuperäinen ohjelma vahingoittuu tai tuhoutuu. Toimittajalla on oikeus tarkastaa tilaajan luona tapahtuva ohjelman käyttö. Virustorjunta on tilaajan vastuulla.

16. Vastuullisuus ja vientivalvonta

16.1. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta sekä edistämään sosiaalista, taloudellista ja ekologista vastuuta. 16.2. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sopimuksen mukaiseen toimintaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien vientivalvontaa ja pakotteita, mukaan lukien EU:n ja Yhdysvaltojen ja muiden valtiollisten viranomaisten asettamat kauppasaarrot ja taloudelliset rajoitukset.

17. Salassapito ja henkilötietojen käsittely

17.1 Osapuolet huolehtivat kumpikin osaltaan siitä, että tuotteita ja/tai palveluita käytettäessä noudatetaan salassapidosta ja tietosuojasta annettuja voimassa olevia säädöksiä ja viranomaisten ohjeita EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) mukaan lukien. Osapuolen tietoon tulleita yksityisen henkilön terveydentilaa koskevia tietoja ei saa luvatta ilmaista. 17.2. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 17.3. Tässä luvussa mainitut velvoitteet jatkuvat myös sopimuskauden jälkeen.
Vingmed Oy | Olarinluoma 12 B 02200 Espoo | vingmed.fi |info@vingmed.fi | 020 730 0350 | FI27903621

18. Erimielisyydet

18.1. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta. 18.2. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.

19. Yleisiä määräyksiä

19.1. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden osuudesta kuten omastaan. 19.2. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja. 19.3. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen. 19.4. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite. Reklamaatioissa on mainittava tuotteen tunnistetiedot mukaan lukien sarjanumero tai eränumero.

Ota yhteyttä

Tervetuloa ottamaan meihin yhteyttä. Mikäli sinulla on kysyttävää, palautetta tai haluat keskustella kanssamme, täytä alla oleva lomake. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian. Kiitos yhteydenotostasi.

Mitä tietoa haet?

Antamallasi hakusanalla ei löytynyt tuloksia.